• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng báo cáo Tài chính công ty quý 2  năm 2016 như sau:

Báo cáo đính kèm :

Báo cáo Tài chính Tổng hợp quí 2 năm 2016

Báo cáo Tài chính Bộ phận quí 2 năm 2016

Công văn giải trình Lợi nhuận tăng 10% so quí 2 năm 2015

Trân trọng