• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
(MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08 giờ 00, thứ Sáu, ngày 22/4/2016.
Địa điểm: Phòng họp Công ty, Sân bay quốc tế Đà Nẵng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/3/2016
Thành phần tham dự: Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty MASCO tại ngày chốt danh sách Cổ đông.
Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy uỷ quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc download mẫu trên website: masco.com.vn).
Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 15/4 đến 20/4 /2016.
Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền vui lòng đăng ký tại: Thư ký HĐQT
Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập Website: masco.com.vn. (Tài liệu đính kèm)
(tải tại đây hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội). Cổ đông tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.
Nội dung chính Đại hội:
1.Thông qua báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2015 ( đã được kiểm toán) –
Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ của Công ty, chia cổ tức năm 2015.
2.Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.
3.Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
4.Thông qua Thù lao HĐQT/BKS năm 2016. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
5. Bầu cử Thành viên HĐQT ; BKS nhiệm kỳ III ( 2016 – 2021 ).
6.Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Thông báo này thay cho thư mời
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Đoàn Hồng Ảnh – Thư ký HĐQT theo số điện thoại: 0903529779.
Trân trọng thông báo ./.
                                                                 Đà Nẵng,ngày 07 tháng 4 năm 2016
                                                              TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                    CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Đông