• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 
Mã chứng khoán:
MAS 
Mã ISIN:
VN000000MAS1 
Mệnh giá:
10,000 đồng 
Sàn giao dịch:
HNX 
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông 
Ngày đăng ký cuối cùng:
30/03/2016
 
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/04/2016 đến 28/04/2016
-     Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
+ Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2015, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Phương án phân phối lợi nhuận;
+ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử  Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đai hội đồng cổ đông.