• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 29 Tháng 3 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 2473
Báo cáo thường niên năm 2016 23 Tháng 3 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 41
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 23/3/2017 23 Tháng 3 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 39
Nghị quyết HĐQT xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ 23 Tháng 3 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 3293
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 20 Tháng 3 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 40
Báo cáo thường niên 2016 20 Tháng 3 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 43
Báo cáo thường niên năm 2016 17 Tháng 3 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 39
MAS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 17 Tháng 3 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 43
MAS: Nguyễn Minh Ánh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 50.000 CP 09 Tháng 3 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 37
Báo cáo tài chính năm 2016 08 Tháng 3 2017 Viết bởi Masco Lượt xem: 40