• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng ( MCK : MAS ) thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ( VSD ) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữ cho chứng khoán sau:

Xem thông tin chi tiết tại đây