• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

 

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

           Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng ( MASCO ) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08 giờ 00 thứ ba ngày 24/4/2018

Địa điểm: Phòng họp Cty Sân bay Đà Nẵng, quận Hải châu thành phố Đà Nẵng.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2018; Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/04/2018 (Giấy đăng ký download tại đây: Giấy xác nhận đăng ký tham dự)

Thành phần tham dự: Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty MASCo tại ngày chốt danh sách Cổ đông.

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy ủy quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc download mẫu trên Web: masco.com.vn tại đây: Giấy ủy quyền)

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đai hội: Từ 15/4 đến 22/4/2018.

Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại : Thư ký HDQT

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Web: masco.com.vn

(hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội). Cổ đông tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

Nội dung chính Đại hội:

+Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).

+Báo cáo Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018.

+Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo ND số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và TT số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

+Báo cáo của Hội đồng quản trị: Báo cáo của BKS.

+Báo cáo Phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

+Phương án chi trả thù lao của HDQT, BKS năm 2018.

+Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

+Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo này thay cho thư mời

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Đoàn Hồng Ảnh – Thư ký HĐQT theo số điện thoại: 0903529779.

Trân trọng thông báo./

Xem thông báo chi tiết tại đây

Điều lệ đại hội đồng Cổ đông 2018

Tổng hợp đại hội đồng Cổ đông

Báo cáo hội đồng quản trị