• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu tại Đại hội cổ đông 2024, cụ thể như sau:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2024                                                                 - Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024

- Tài liệu ĐHCĐ 2024                                                                      - Nghị quyết bổ nhiệm TGĐ

- QĐ bổ nhiệm TGĐ                                                                      - Biên bản kiểm phiếu

- Thư đề cử TV HĐQT