• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

MAS: Nguyễn Minh Ánh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT đăng ký bán 50.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Ánh 
- Mã chứng khoán: MAS 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 1,66%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thị Thùy Linh 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 152.338 CP (tỷ lệ 5,06%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Đông 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 131.724 CP (tỷ lệ 4,38%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/02/2017 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/03/2017.