• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

MAS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 
Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng 
Mã chứng khoán: MAS 
Mã ISIN: VN000000MAS1 
Mệnh giá: 10,000 đồng 
Sàn giao dịch: HNX 
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017 
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/04/2017 đến 28/04/2017
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Nội dung họp:
+ Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2016, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2017
+ Phương án phân phối lợi nhuận
+ Thông qua Đại hội cổ đông chấp thuận việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Thanh Hải thay thế bà Phan Thị Hồng Liên theo điều 24 mục 4 khoản f Điều lệ Công ty (không còn người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức)
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông