• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Trân Trọng Kính mời cổ đông của công ty CPDV Hàng Không sân bay Đà Nẵng đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng.

Thời gian tổ chức Đại hội :   Vào lúc 08 giờ 00  Thứ Tư ngày  24/4/2019.

Địa điểm  : Phòng họp Công  ty, Sân bay Đà Nẵng, quận Hải châu, thành phố Đà Nẵng.(Tầng 1 Tòa Nhà Trực Thăng)

Ngày chốt danh sách cổ đông :  05/04/2019

Thành phần tham dự : Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty MASCO tại ngày chốt danh sách Cổ đông.

Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy uỷ quyền nhận tại Thư ký  Công ty.(hoặc download mẫu trên trang Web: masco.com.vn ) .

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội : Từ 15/4  đến  22/4 /2019.

Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền vui lòng đăng ký tại:  Người Phụ trách Q.trị C.ty

Tài liệu Đại hội : Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Web : masco.com.vn.

( hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội ). Cổ đông tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

Nội dung chính Đại hội : 

+Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2018 ( đã được kiểm toán)

+Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019;

+Báo cáo của Ban kiểm soát .

+Báo cáo của Hội đồng quản trị.
+Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019

+Lựa chọn Công ty kiểm toán năm  2019 và 2020.

+Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

+Biểu quyết thông qua việc xem xét đề nghị tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Cổ đông : Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1, Địa chỉ 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu,  TP Đà Nẵng.

+Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Giấy ủy quyền

Báo cáo ban kiểm soát

Báo cáo của hội đồng quản trị

Báo cáo thực hiện 2018 và kế hoạch 2019

Quy chế đại hội