• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo đến Quý Cổ đông về Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và các Báo cáo quản trị Công ty như sau:

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông 2020

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Báo cáo HĐQT 2019 và Kế hoạch 2020

Báo cáo Ban kiểm soát

Giấy Ủy Quyền (English version)

- Thư mời tham dự Đại Hội (English version)

Thư mời Tiếng Việt

Báo cáo tài chính 2019 (English version)

Trân trọng thông báo./.