• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Tại thời điểm 08h30 ngày 28/05/2020, cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự họp theo hình thức ủy quyền là: 13 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 671.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 15,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông 2020 không đủ điều kiện tiến hành lần thứ nhất.

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thông báo cho tất cả cổ đông Công ty được biết. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai sẽ được thông báo cho Quý cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 28/05/2020 theo Điều 19 - Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Thông báo hủy cuộc họp Đại hội cổ đông 2020 lần thứ nhất