• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo Nghị Quyết v/v chốt danh sách cổ đông và triệu tập Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

Nghị quyết chốt danh sách cổ đông và triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021

Trân trọng./.