• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Trụ sở công ty, vào lúc 8h30 ngày 25/06/2021 với các nội dung chính, cụ thể như sau:

- Biên bản ĐHĐCĐ 2021                       - Quy chế hoạt động của BKS            - Quy chế hoạt động của HĐQT

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021                    - Quy chế quản trị nội bộ Công ty       - Điều lệ Công ty

Trân trọng thông báo./.