• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể:

- Nghị quyết HĐQT vv thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2022

Trân trọng thông báo./.