• 02363-830340
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Da Nang International Airport

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08 giờ 00 Thứ Năm, ngày 27/04/2023.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty, Tầng 03, Số 01 Nguyễn Phi Khanh, Phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu CP của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 29/03/2023 có quyền tham dự Đại hội.

- Thủ tục tham dự:

+ Cổ đông là cá nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu

+ Cổ đông là pháp nhân: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của Pháp nhân để đối chiếu với Danh sách Cổ đông.

+ Trường hợp uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội: Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy uỷ quyền nhận tại Thư ký Công ty (hoặc tải mẫu trên Website: masco.com.vn).

Nội dung chương trình Đại hội: 

 1. Báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023
 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
 5. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2023-2024.
 7. Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn VietnamAirlines theo quy định của Luật DN 2020.
 8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, cập nhật ngành nghề trên GP ĐKKD, tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 9. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023.
 10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website: masco.com.vn; (hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội).

 - Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội: Từ 10/04 đến 26/04/2023.

- Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền vui lòng đăng ký tại: Thư ký HĐQT

Để việc tổ chức Chương trình Đại hội được diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo Mẫu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ được đính kèm theo Thông báo này hoặc tải Mẫu đăng ký trên website Công ty.

Thông báo này thay cho thư mời dự họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn theo số điện thoại: 0905.115.745, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ website Công ty để tải nội dung Chương trình: https://masco.com.vn/quan-he-co-dong-masco-viet-nam/dai-hoi-co-dong-masco.html

Trân trọng thông báo./.                   

- Nghị quyết triệu tập ĐHCĐ 2023                                   - Tờ trình cập nhật ngành nghề kinh doanh                            - Thư mời ĐHCĐ                                           - Tờ trình lựa chọn kiểm toán          

- Chương trình ĐHCĐ                                                      - Tờ trình thông qua HĐ với cổ đông lớn VNA                        - Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ                   - Báo cáo của BKS

- Báo cáo của HĐQT                                                        - Phương án tăng VĐL                                                            - Xác nhận tham dự ĐHCĐ

- Các nội dung trình ĐHCĐ                                               - Invitation letter                                                                      - Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ (Tiếng Anh)