• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

MASCO kính gửi quý cổ đông, quý khách hàng và các đối tác Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016 .

Xin vui lòng mở file đính kèm : 


1. Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã kiểm toán năm 2016

2. Báo cáo Tài chính Bộ phận Văn Phòng Công ty đã kiểm toán năm 2016


Trân trọng