• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công Ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng ( MASCO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau :

Thời gian tổ chức Đại hội : Vào lúc 08 giờ 00 thứ tư ngày 20 / 5/ 2015.

Địa điểm : Phòng họp C.ty,Sân bay Đà Nẵng, quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng.

Ngày chốt danh sách cổ đông : 31 / 3 /2015

Thành phần tham dự : Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty MASCO tại ngày chốt danh sách Cổ đông.

Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mẫu giấy uỷ quyền nhận tại Thư ký Công ty.(hoặc download mẫu trên trang Web: masco.com.vn ) .

Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội : Từ 10/5 đến 19 /5 /2015.

Cổ đông đăng ký tham dự hay uỷ quyền vui lòng đăng ký tại : Thư ký HĐQT

Tài liệu Đại hội : Quý cổ đông vui lòng truy cập Website : masco.com.vn. (Tài liệu đại hội)

( hoặc nhận tại thư ký Ban tổ chức Đại hội ). Cổ đông tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

Nội dung chính Đại hội :

1.Thông qua báo cáo SXKD, Báo cáo tài chính năm 2014 ( đã được kiểm toán)

2.Phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ của Công ty, chia cổ tức năm 2014.

3.Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015.

4 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.; Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty..

5.Thông qua Thù lao HĐQT/BKS năm 2015. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

6. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo này thay cho thư mời

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Ông Đoàn Hồng Ảnh – Thư ký HĐQT theo số điện thoại : 0903529779.

Trân trọng thông báo ./.

                                                                                            Đà Nẵng, ngày 04 tháng 5 năm 2015

                                                                                                   TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                                       ( Đã ký)

                                                                                                NGUYỄN THANH ĐÔNG