• 02363-830340
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Da Nang International Airport

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MCK: MAS).

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
 • Trụ sở chính: Sân bay quốc tế Đà Nẵng - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 05113614275
 • Fax: 05113826133
 • Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng
 • Mã chứng khoán: MAS
 • Mã ISIN: VN000000MAS1
 • Mệnh giá: 10,000 đồng
 • Sàn giao dịch: HNX
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015
 • Lý do và mục đích: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4/2015
 • Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng – Sân bay quốc tế Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 • Nội dung họp:
  • Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;
  • Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
  • Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014;
  • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  • Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
  • Thông qua các nội dung khác.

Nguồn : http://vsd.vn/22-p4c23-26142/219/MAS-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2015.htm