• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO) Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAS của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng

 Xem thông tin chi tiết tại đây: