• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THÁNG 02 NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

  1. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông được chốt ngày 19/01/2024.
  2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phần phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết.
  3. Thời gian thực hiện: từ ngày 25/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/02/2024.
  4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: (Chi tiết tham khảo các Tờ trình gửi kèm và tại website masco.com.vn, cụ thể:
  5. Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 02/2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng.
  6. Tờ trình của HĐQT về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2023.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua việc gửi ý kiến bằng văn bản về Công ty trước 17 giờ 00 phút ngày 07/02/2024 theo các hình thức sau:

  1. 5. Gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu chính hoặc trực tiếp hoặc fax hoặc thư điện thử đến Văn phòng Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG

Người nhận: Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Thư ký Công ty

Địa chỉ: 01 Nguyễn Phi Khanh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3 826680           Fax: (+84) 236 3 826 133

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản                        4. Dự thảo Quy chế lấy ý kiến cổ đông     7. Phiếu lấy ý kiến cổ đông (English version)

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông                                                       5. Nội dung trình ĐHCĐ                            8. Dự thảo Nghị quyết

3. Tờ trình của HĐQT thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông  6. Ủy quyền