• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố thông báo giải trình chứng khoán bị kiểm soát 14 Tháng 3 2024 Viết bởi Masco Lượt xem: 410
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2024 13 Tháng 3 2024 Viết bởi Masco Lượt xem: 363
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 18 Tháng 1 2024 Viết bởi Masco Lượt xem: 293
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản 04 Tháng 1 2024 Viết bởi Masco Lượt xem: 299
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 31 Tháng 7 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 516
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 24 Tháng 7 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 395
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 30 Tháng 6 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 310
Masco thông báo triệu tập và dự thảo các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 06 Tháng 4 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 461
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 17 Tháng 3 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 345
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2023 09 Tháng 3 2023 Viết bởi Masco Lượt xem: 339