• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 25 Tháng 6 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 63
Masco_Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2021 23 Tháng 6 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 60
Masco thông báo tổ chức Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (thay đổi lần 1) 04 Tháng 6 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 156
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo thay đổi thời gian tổ chức Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 12 Tháng 5 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 165
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo Nghị Quyết v/v chốt danh sách cổ đông và triệu tập Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 30 Tháng 3 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 346
Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (Masco) thông báo giải trình nguyên nhân CP thuộc diện cảnh báo và phương án khắc phục 16 Tháng 3 2021 Viết bởi Masco Lượt xem: 288
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2020 26 Tháng 6 2020 Viết bởi Masco Lượt xem: 919
Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020: thay đổi nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 17 Tháng 6 2020 Viết bởi Masco Lượt xem: 865
Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020 lần 2 09 Tháng 6 2020 Viết bởi Masco Lượt xem: 917
Thông báo hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2020 lần thứ nhất 28 Tháng 5 2020 Viết bởi Masco Lượt xem: 889