• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MCK : MAS) thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Mam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Xem thông tin chi tiết tại đây