• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng thông báo về việc Điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

- Báo cáo HĐQT 2020 và Kế hoạch 2021

- Định hướng SXKD giai đoạn 5 năm 2021-2025

Trân trọng./.