• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Thông báo cổ đông

Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Biên bản bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 26 Tháng 4 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 12929
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 25 Tháng 4 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 12708
Biên bản bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty 25 Tháng 4 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 13363
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 23 Tháng 4 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 14606
MAS được gia hạn công bố thông tin BCTC quý 29 Tháng 3 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 13231
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 13 Tháng 1 2016 Viết bởi Masco Lượt xem: 17014
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt 03 Tháng 12 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 17137
Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 17 Tháng 11 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 16047
MAS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt 18 Tháng 8 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 23288
Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và thay thế thành viên HĐQT 12 Tháng 8 2015 Viết bởi Masco Lượt xem: 25910