• 02363-830340
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Da Nang International Airport

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MCK : MAS ) công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2017: 

Xem thông tin chi tiết tại đây

Báo cáo kiểm toán tại văn phòng công ty

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Giải trình